สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ “ออมสิน” ปล่อยกู้ 50,000 บาท

สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ “ออมสิน” ปล่อยกู้ 50,000 บาท

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

จุดเด่น

สินเชื่อนี้ ออมสินจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ ให้ประชาชนนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาสนับสนุนประชาชน แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้

– ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบที่ต้องแจ้งทางธนาคารก่อนทำสัญญากู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

– 100 บาท

ระยะเวลาการชำระ

– ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้

– เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และรวมอายุผู้กู้กับเวลาการจ่ายเงินกู้ไม่เกิน 65 ปี

– มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบของทางธนาคารออมสิน (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

– ใช้บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น สิ น เ ชื่อ อุ ตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

– สำเ น า บัต ร ปร ะ จำตั ว ปร ะ ช า ชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

– เอกสารแสดงรายได้ในการประก อบ อา ชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก

– เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

– กรณีใช้หลัก ทรั พ ย์ ค้ำป ร ะ กั น นำสำ เ น าหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

สนใจสมัครได้ที่ https://www.gsb.or.th/

Leave a Reply