โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน เปิดลงทะเบียน ให้ยืม 300,000 บาท เช็กเงื่อนไข!

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อเงินให้กู้ยืมจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มานำเสนอให้คนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ บริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือ เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือกู้ทั้งสองวัตถุประสงค์พร้อมกันก็สามารถทำได้เช่นกัน สินเชื่อนี้มีชื่อเรียกว่า สินเชื่อ นวัตกรรมดีมีเงินทุน โดยสินเชื่อนี้มีวงเงินให้กู้ยืมถึง 300,000 บาท หากขอกู้เพื่อลงทุน เป็น งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง ระยะเวลาการชำระเงินกู้คืน สูงสุดไม่เกิน 10 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี อ่านเพิ่มเติมด้างล่าง

 

วัตถุประสงค์การขอกู้ สินเชื่อ นวัตกรรมดีมีเงินทุน มีดังนี้

 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือ เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือกู้ทั้งสองวัตถุประสงค์พร้อมกัน

2. เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ บริการ

 

ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

1. เป็นเกษตรกร หรือ บุคคลทั่วไป

2. มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน

3. มีประสบการณ์ในธุรกิจของตนเอง เป็นเวลาพอสมควร

4. ใช้เทคโนโลยี และ นวัตกรรมในการประกอบอาชีพ

 

อัตราดอกเบี้ย

 

1. กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี

2. กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิด MRR (ปัจจุบัน MRR=6.5)

 

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้คืน

 

1. กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ชำระตามที่มาของรายได้ ( งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง ) ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

2. กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ชำระตามที่มาของรายได้ ( งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง ) ระยะเวลาส่งชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

 

หลักประกัน เงินกู้ มีดังนี้

 

1. หากใช้ที่ดินจำนอง กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

2. ใช้บุคคล 2 คนค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

3. ใช้บุคคล 5 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

 

4. ใช้ บสย. ค้ำประกันได้

 

เงื่อนไขที่สำคัญ สินเชื่อ นวัตกรรมดีมีเงินทุน คือ

 

– ต้องใช้เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ระบบน้ำหยด ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ใช้ แอปฯ วางแผนการผลิต ระบบรับ Order ลูกค้า และอื่น ๆ เป็นต้น

 

กรอกฟอร์มแจ้งความประสงค์นี้ คลิกที่นี่ เป็นการแจ้งความประสงค์เบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร ดำเนินการติดต่อกลับ เพื่อทำเรื่องขอสินเชื่อต่อไป

 

เกษตรกรท่านใดที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน หรือได้ที่เบอร์โทร. Call Center 0 2555 0555

Leave a Reply